Menu Help

Invite Your Friends

| With Facebook

Facebook

| With Facebook

| With Twitter

| With Twitter

| With Google+

   Google+   

| With Google+

Friends
0

Not any friend!


Created on 2015-01-06 21:51:23

کلبه متروک عشقم بیتو ای پروانه سوخت 
لابلای شعله هایش این دل دیوانه سوخت
داستان عشق من درخاطرات افسانه شد
بند بند استخوانم ضمن این افسانه سوخت
بانی دمساز رفتم گوشه ویرانه ای
آه حتی بامن ونی گوشه ویران
Created on 2015-01-01 15:46:45

اشتباه اول من و تو یک نگاه بود

عشق ما از اولین نگاه اشتباه بود

گر چه باورت نمی شود ولی حقیقتی است

اینکه کلبه ی من از غم تو روبراه بود

می دویدم و میان کوچه جار می زدم

های های گریه بود و اشک و درد
Created on 2014-12-31 20:46:44

صادق هدایت چه قشنگ گفت:

 

حال ما با دود و الکل جا نمیاید رفیق.... 

زندگی کردن به عاشق ها نمیاید رفیق...           

روحمان آبستن یک قرن تنها بودن است....         

طفل حسرت نوش ما دنیا نمیاید رفیق.
Created on 2014-12-31 18:42:59

???? ????? ?? ???? ????

 

??? ?? ?? ??? ? ???? ?? ?????? ????.... 

????? ???? ?? ???? ?? ?????? ????...           

?????? ????? ?? ??? ???? ???? ???....         

??? ???? ??? ?? ???? ?????? ????.